Elektromaterialen

Fabrikanten

Nieuwsbrief

ALGEMENE VOORWAARDEN GOEDKOOP ELEKTRA

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Klant: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon die al niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 • Ondernemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, of alle aan haar gelieerde ondernemingen;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 • Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.
 • Groepenkast: het geheel van groepenkast/meterkast of een onderdeel daarvan.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Goedkoop-elektra
Ameideplantsoen 10
6843 DS Arnhem
K.v.K. 55626890

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van alle met Ondernemer, of aan haar gelieerde ondernemingen gesloten overeenkomsten en komen in de plaats van eventuele eerder gelden­de en/of gedeponeer­de algemene voorwaarden. Bedingen, met name bijzondere, waarbij van deze algemene voor­waarden wordt afge­weken, zijn slechts van kracht voor zover zij door de ondernemer schriftelijk (of per e-mail) zijn bevestigd.
 • Met in­achtneming van het vorenstaande wordt de toepasse­lijk­heid van eventueel door de klant gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
 • In ieder geval gelden deze voorwaarden te allen tijde in aanvulling op hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 • Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onderhavige voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Alle afbeeldingen, specificaties en overige in het aanbod vermelde gegevens vormen slechts een indicatie en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 - De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De ondernemer zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres / postadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. Aan een eventuele mededeling van, door, of namens ondernemer, bijvoorbeeld op de website van ondernemer, inhoudende dat een bepaald product voorradig is, kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:

 • Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, behoudens in de in artikel 8 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen en voorwaarden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer schriftelijk (desgewenst digitaal) bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 • Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het modelformulier. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Bij levering van diensten:

 • Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 3 van deze voorwaarden.
 • Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 • Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 • De ondernemer kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten of aanpassen voor producten en gevallen zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht voor producten als genoemd in lid 2 geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • Uitsluiting of aanpassing van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant, of anderszins ten behoeve van de klant op maat gemaakt zijn;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. voor hygiënische producten waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.
3. In het geval van een overeenkomst aangegaan met een zakelijke klant geldt geen herroepingsrecht conform de regeling van consumentenkoop op afstand. Ten aanzien van bedoelde “business to business” - overeenkomsten geldt de in dat kader vigerende wettelijke regeling dan wel de specifiek tussen partijen overeengekomen afwijking daarvan.
4. Door de ondernemer op voorafgaand verzoek van de klant bij de fabrikant bestelde producten worden niet door de ondernemer retour genomen.

Artikel 9 - De prijs

 • Indien niet anders is overeengekomen gelden de geoffreerde of overeengekomen prijzen exclusief B.T.W, verzekering en even­tueel door de overheid te heffen rechten of belastingen.
 • Prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Installatie van een groepenkast; verantwoordelijkheid; aansprakelijkheid

 • Een door of namens ondernemer aan de klant geleverde groepenkast, wordt door ondernemer samengesteld conform de wensen van de klant. De groepenkast wordt echter niet door ondernemer voor de klant op de door de klant gewenste locatie geïnstalleerd. Ondernemer is dus niet verantwoordelijk voor een juiste installatie van de groepenkast. Ondernemer sluit iedere aansprakelijkheid voor de gevolgen van een onjuiste of gebrekkige installatie van een groepenkast uit. De klant vrijwaart ondernemer ter zake.
 • Ten aanzien van de installatie van een groepenkast gelden stringente, vaak wettelijk bepaalde (technische) eisen.
 • Ondernemer adviseert de klant derhalve nadrukkelijk om voor de installatie van de groepenkast een deskundige en erkende elektricien in te schakelen.
 • De groepenkast dient bij installering altijd te worden onderworpen aan een grondige controle, op tenminste:
 • de druk waarmee de schroeven zijn aangedraaid;
 • de kwaliteit van de bedrading en de bevestiging daarvan in de ruimste zin des woords;
 • In geval van twijfel over de juistheid of de kwaliteit van de installatie in welke zin dan ook, dient de klant ondernemer in te lichten en te consulteren.

Artikel 11 - Conformiteit en Garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk, zo mogelijk digitaal, met foto van het gebrek, aan de ondernemer te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 • De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 • De garantie geldt niet indien:
  • De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  • De klant handelt in strijd met de in deze voorwaarden verstrekte eisen of adviezen.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

 • Ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet juiste nakoming, hoe ook, onverminderd het recht van ondernemer, om alsnog na te komen hetgeen door de klant is bedon­gen.
 • Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten.
 • Indien komt vast te staan dat ondernemer aansprakelijk is voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de facturen. In het geval Ondernemer geen beroep zou toekomen op het hiervoor bepaalde, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar aan de ondernemer wordt uitgekeerd.
 • Ondernemer is niet aansprakelijk voor het­geen, waartoe de klant jegens derden zal worden gehouden, anders dan de rechtstreekse gehouden­heid van ondernemer jegens de klant als voort­vloeiende uit deze voorwaarden. De klant zal Ondernemer ter zake vrijwa­ren.
 • Uitdrukkelijk sluit ondernemer aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van het onjuist installeren van haar producten. Bij het plaatsen van producten als bijvoorbeeld stoppenkasten of onderdelen daarvan dient bij elke twijfel navraag bij ondernemer te worden gedaan. Nooit kan ondernemer aansprakelijk worden gehouden voor schade aan de geleverde producten of enige gevolgschade van onjuiste plaatsing/ onjuist gebruik van die producten.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
 • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 • In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Betaling

 • Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 • Indien op de (koop)overeenkomst geen bedenktermijn van toepassing is dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na het moment van bezorging aan de klant, of een vooraf aangewezen en schriftelijk aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 • De klant wordt geacht na verloop van de in lid 1 en 2 genoemde, of de anders overeengekomen termijn van rechtswe­ge, derhalve zonder somma­tie of ingebreke­stel­ling, in verzuim te zijn.
 • De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • Indien de klant niet binnen de in lid 1 gestelde termijn heeft betaald, heeft de ondernemer het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, onverminderd de aan de ondernemer verder toekomende rechten. De hoogte van de rente is overeenkomstig die van de wettelijke (handels)rente. Het percentage zal gelijk zijn aan dat van de wettelijke (handels) rente, verhoogd met 4.
 • Iedere verplichting van de klant is ter­stond opeisbaar ingeval de klant surseance van betaling aan­vraagt, in staat van faillisse­ment wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeelte­lijk) aan derden over­draagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien beslag wordt ge­legd op zijn bezittingen.
 • Door Ondernemer ontvangen betalingen strekken allereerst in minde­ring op de in het volgende artikel bepaalde (gerechtelijke en buitengerechtelij­ke) kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tenslotte op de langst opeisbare factuur c.q. vordering, zelfs indien de Klant anders aan­geeft.
 • Geschiedt nakoming in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door Ondernemer afzonder­lijk worden gefactureerd.

Artikel 15 - Kosten
Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaar­ders-, advo­caat­kos­ten, zowel gerechtelijk als buitengerech­telijk, zijn begre­pen, welke door Ondernemer worden gemaakt teneinde nakoming van de ver­plichtingen van de Klant te be­werk­stelligen, zijn ten laste van Klant. De buitengerech­telijke kosten belopen 15% van de vordering, met een mini­mum van € , waarom­trent geen bewijs behoeft te worden aange­voerd, onverminderd het recht van Ondernemer op nakoming en verdere vergoe­ding van de schade. De kosten zijn verschul­digd vanaf het moment waarop de vordering uit handen wordt gegeven, ongeacht of de Klant daarvan op de hoogte is. In het geval een betalingstermijn wordt overschreden en Klant door Ondernemer wordt aangemaand, is Ondernemer gerechtigd € 10,00 administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde producten blijven eigendom van ondernemer tot de klant aan alle verplichtin­gen uit de overeenkomst en van toepassing zijnde voorwaarden heeft voldaan. Dit geldt ook indien de producten zijn verwerkt, gebruikt, ver­bruikt of in andere goederen zijn opgenomen. De ondernemer verkrijgt bij vermenging, verwer­king of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ondernemer geleverde goederen. De klant is derhalve niet bevoegd de producten in eigendom over te dragen, of anderszins in het bezit of de macht van derden te brengen, dan wel aan derden te ver­panden, of anderszins te bezwaren.

Artikel 17 - Geschillen
Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partij­en als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vesti­ging van de ondernemer, onverminderd het recht van de ondernemer om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 18 - Kettingbeding
Bij (gedeeltelijke) overdracht en/of wijziging van zijn onder­ne­ming is de klant verplicht deze voorwaarden aan zijn opvolgers en/of deelgenoten op te leggen, bij gebreke waarvan hij aan­sprakelijk blijft tegenover de ondernemer voor hun ver­zuimen.

Artikel 19 - Meerdere partijen
Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen de ondernemer ener­zijds en twee of meerdere partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofde­lijk aanspra­kelijk voor de volledige nakoming daarvan.

Artikel 20 – Rechtskracht
Onderhavige algemene voorwaarden blijven van kracht ingeval de onderne­ming van de ondernemer geheel of ten dele van naam, rechts­vorm of eige­naar verandert.

Artikel 21 - Toepasselijk recht

 • Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 • In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uit­voering van alle uit deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, voortvloeiende verbinte­nis­sen, de plaats van vestiging van de ondernemer zal gelden.
 • De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaar­den zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en hebben geen beteke­nis voor de interpreta­tie van die artikelen.

Artikel 22 - Conversie
Indien enig in deze voorwaarden ge­noemd, en voor de ondernemer toepas­se­lijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strek­king beant­woordt. De geldigheid van de overige bepa­lingen van deze voor­waarden blijft ongewijzigd.


Het gemak van een ruime keuze

U HEEFT KEUZE UIT DUIZENDEN PRODUCTEN VAN TIENTALLEN LEVERANCIERS EN MERKEN

GOEDKOOP-ELEKTRA LEVERT UITLSUITEND TOPMERKEN. WIJ BIEDEN U EEN RUIM ASSORTIMENT MET PRODUCTEN DIE AAN HOGE KWALITATIEFE EISEN VOLDOEN.

BEKIJK ALLE MERKEN & LEVERANCIERS SPECIALE WENSEN?
company-logo

Wij waarborgen en streven altijd naar een

DE BESTE
KWALITEIT & SERVICE

WIJ LUISTEREN NAAR DE WENSEN VAN ONZE KLANTEN. VELE GINGEN U VOOR EN WIJ BEDANKEN HUN VOOR DE MOOIE BEOORDELINEN, WIJ STREVEN NAAR EEN UITSTEKENDE SERVICE EN LAGE PRIJZEN.

De waardering van Goedkoop-Elektra.nl bij Kiyoh Klantbeoordelingen is /10 gebaseerd op 824 reviews.